Prayers

வே ளாஙகணண மாதாவகக நவநாள ஜெ பம

மதல நாள ஜெ பம
அமலறபவ கனன கை யே இ றை வனன மே லான ப டை ப பே , வலலபமககவர
பெ ர மை உளள வை க ளை உமமடததல செ யதரளனார எனபத மறறம
உண மை யே . அவர பம யை உணடாகக அலஙகரததபழத, தணணர
அ னை த தை யம கடலல ஒனறாகச சே ரததத பனற, எலலா தே வ வரஙக ளை யம,
ஞான அழ கை யம, அர ளை யம உமமடததல ந றை தத வை ததரககனறார. ஓ
மனககலததன சறப பே ! பவலகன எழ லே ! இ றை வனன ஆலய மே ! பரசதத தம
தரததவததன இனபப பஙகா வே ! நர வாழக! வாழக!

ஆரககயத தா யே , பனத பாபபரசரககாகவம, தரசச பை ககாகவம கறஸதவன
எலலா அடயாரகளககாகவம இ றை வனடம மனறாடமாற வே ணடகனறம. சற
கழந தை க ளை பாதகாதத ஆனம வாழ வை யம, அற வை யம, ஆரககயத தை யம
அளததட வே ணடயவள நரலலவ!

வாலபர பாவச சத னை களல சககககளளாமல, அரள வாழவல ந லை தத,
அற நெ றயல நடநதட அரள கரநதடம பரசதத தாய நரனற!

கனனப பெ ணகள தஙகள அணகலனான கறப னை க களஙகம ஏறபடாமல காததட
வரமளததடம கறபன அரச நரலலவ!

கடமபப பெ ணகள தஙகள மாஙகலய மாடச யை மஙகாமல காததட உதவடம
தாவத கலச செ லவ நரலலவ!

தாய தந தை யரகளகக எடததககாடட நர; வத வை களகக ஆதரவ நர;
வரததரகளகக தஞசம நர; எளயரகளகக செ லவம நர; நயாளகளகக
ஆரககயம நர! மனததனபறவரகக அ டை ககலமம நரனற! அமமா,
உமவழயாய இ றை வ னை அனப செ யத, அவர மக மை ககாக வாழநதட
எஙகளககாக வே ணடககளவராக.

ஆரககய அன னை பராரதத னை ….

ஆரககய அன னை யடம நம கடமபத தை ஒபபககடககம ஜெ பம.

அரள ம ழை பழயம ஆரககய தா யே / தனபபபடவரன தயர த டை ககம
த யை மக தா யே / இத அ சை கக மடயாத மழ நமபக கை யடன / உமத
தரததலததல கடயளளம / உமத வலல மை யளள மனறாடடனால / எஙக ளை க
காததரளம. நாஙகள எவவதத தவறலம / கே டடலம வழாதபட / எஙக ளை
கரமபடதத வழ நடததம தா யே / எலலாவறறறகம மே லாக இ றை யே ச வை அனப
செ யயவம / அவரககாக வே வாழவம எஙகளககத த ணை செ யவராக! /
ஏ ழை க ளை யம / ஆதரவறறவரக ளை யம / அனபடன அரவ ணை ககம அன னை யே /
எஙகள ஆணடவர இ யே ச கறஸதவட ஒனறததரககனற நர / சகதமககவளாய
இரககனறர அமமா / நாஙகள கே டப தை த தடடாமல தரகனற அனபத தா யே /
தனபத தயரஙகளலரநத எஙக ளை வடவததரளம / வற மை யல வாடம எஙகள
வாழ வை வளமாககம. / அ மை தயனற அ லை யம எஙகளகக ஆறதல தாரம. /
வாழவதறக அறயாத வரநதம எஙகளகக / வாழ வழகாடடம / எஙகள
கடமபஙக ளை யம, தழ லை யம, ஆசரவததத பாதகாததரளம தா யே . ஆ மெ ன.

——✽ ✽ ✽ ✿ ✽ ✽ ✽----


இரணடாம நாள ஜெ பம

தாவத கலததன மாணககச சட ரே , யத மகளரன சதக கத ரே , எளய
பாவகளாகய நாஙகள உம அன பை யம, மாடச யை யம கணட வயபப டை கறம.
அல கை யன ஆடச யை வழததட அமலறபவ தரககழந தை யாகப பறநதர.
இரளன படயல மரளம மனகலததரகக கறஸதவன ஒளவசடச செ யதர.
மரள நகக அரள வாழ வை அ னை வரககம அளததட வே ளாஙகணணத
தரததலததல வறறரககனறர.

ஓ! பே ரபகார அன னை யே , மாசலலா கனன கை யே , பாவசச மை யால வாடம
நாஙகள உமமடம பகலடம தே ட ஒட வரகனறம; ஆழநத நமபக கை யட
உம மை அ ழை ககனறம. உம தரப பெ ய ரை பகதயடன நாவனககப
பகழகனறம.

ஓ மர யே , தயாள தா யே , வமலனன அமல யே , எஙகளகக ஆனம நலமரளம;
தய மை வழநடததம; பாவம சழநத இரள அகறற, கறஸதவன ஓள யை எஙகள
உளளததல ஏறறம. உடல நலமம அளததட வே ணடகனறம அமமா.

ஆரககய அன னை பராரதத னை ….
அரள ம ழை பழயம ஆரககய தா யே …


——✽ ✽ ✽ ✿ ✽ ✽ ✽——


மனறாம நாள ஜெ பம.

எஙகள நே சததககரய மாதா வே , ந ரே பனத வாழவன மே லான எடததககாடட.
நர வாழக! இள மை யலதா னே உலகன இனபத தை த தறநதவளாய,
பெ றற ரை யம தன மை யல வடடவடட ஆலயததல உம மை க கடவளக கே உரய
காணக கை யாக அரபபணததர.

கறஸதவல பதவாழவ பெ றற நாஙகளஉடல, உலகம, அல கை இமமன றை யம
வடடவடடதாக வாககளததம. ஆனால பலம றை தவறனம. வாககறத யை மற
கறறஙகள பல பரநதம. உலக இனபத தை யே நாட அ லை நதம. ந லை யான
வணணகப பே ரனபத தை மறநதம. சல வை யல அனபன செ மமலாக மடபன
ஆயராகப பலயான இ யே ச வை பாவ வாழவால பரகசததம; இகழநத
ஒதககனம.

கர ணை யே உரவான இ றை வனன அமல அன னை யே , எஙகள பாவ ந லை யை
உணரநத வரநதகறம. அவல ந லை நனற எஙக ளை க காததட
வே ணடகறம. இ றை வ னை நநததத எஙகளகக மனனப பை ப பெ றறத தரம
பே ரபகாரததாய நரலல. அர ளை இழநத இரளல அ லை நத தரயம
எஙகளகக உம அனபககரஙக ளை நடடயரளம; இ யே சவன இதய ஊறற
ந ரை பபரக இ றை வனன பனத மககளாக வாழநதட அரள பரநதரளம.


ஆரககய அன னை பராரதத னை ….
அரள ம ழை பழயம ஆரககய தா யே …


——✽ ✽ ✽ ✿ ✽ ✽ ✽----


நானகாம நாள ஜெ பம

ஓ! தய அனபன அன னை யான பனத ஆரககய கனன கை யே , நர இ யே சவன
தாய எனபத பறற மகக பெ ர மை களகறம. உம மை உளளததடன ஏறற
பறற வாழததகனறம. இ றை தததர அறவதத நற செ யத யை தாழசச
உளளததடன ஏறறககணடர எனப தை நாஙகள பகதயடன தயானககறம.


அரள ந றை நத மர யே வாழக! நர இ றை மக னை கரவாக உம தரவயறறல ஏநதய
நே ரமதல , உம பகழ வணணகக வளரநதத. வரஙகளம அரளம உமமல
ந றை நதட நர இ றை வனன தாயானர. பெ ணகளககள ஆசரவதககப பெ றறவள
ந ரே . கறஸதவல நர பெ றற பத வாழவல நாஙகளம பஙககணட அரள
ந றை நதவரகளாக, எஙகளககாக வே ணடககளளம. உமத தாழசச யை க கணட
வணணக அரசர உமமல மனதனானார. உமத நகரலலா கறபன மணம கமழப
பரசதத ஆவ உமமத எழநதரளனார.


ஓ! கர னை ந றை நதவ ளே , உமமல இ றை வன ஒனறதததபல,
தரவரடசாதனஙகளன வழயாக நாஙகளம அவரடன ஒனறதத வாழ
எஙகளககாக மனறாடவராக.


ஆதததாயன தவ னை யால சபககபபடட மனககலம உமவழயாக
ஆசர பெ றறளளத. ஓ! மாதரகளன மாணகக ஒளசசட ரே , தாயமாரகளன தய
இரததன மே , சநதரவதகளன சநதர யே , எலலாத த லை ம றை களம உம மை ப
பே ர டை யாள எனற பறற மே . உம மை ப பணநத வாழததகனறம. தா யே
எஙக ளை உம அனபக கரஙகளால ஆசரவதததரளம.


ஆரககய அன னை பராரதத னை ….
அரள ம ழை பழயம ஆரககய தா யே …


——✽ ✽ ✽ ✿ ✽ ✽ ✽——


ஐநதாம நாள ஜெ பம.


களஙகமறற ஆரககய கனன கை யே ! இ றை வனனக டை க ளை ப பெ றறத
தரம பே ரபகார யே வாழக! பனத எலச பெ ததமமாள வடடல நர
தஙகயரநதபத அவவடடாரககம ஸநாபக அரளபபரககம எதத னை ய
நன மை கள க டை ககச செ யதர. வே ளாஙகணணத தரததலததல வறறரககம நர
எஙகளககத தே வை யான எலலா நன மை க ளை யம பெ றறத தாரம. உமத தயவால
இததரததலததல பார வை பெ றறரம, செ வயன நலம பெ றறரம,
ஆரககயம அ டை நதரம, பாவ வழ வடட மனநதரமபனரம ஆறதல
அ டை நதரம எதத னை ய பே ர!


ஓ ! த யை ந றை நத தடாக மே ! இரககததன தர உர வே , மனத கலததகக நர
செ யதளள பே ரபகாரஙகளகக வணககததடன நனற கறகறம. உம மை
உயரததய எலலாம வலல இ றை வ னை ப பணநத ஆராதககறம. எஙகளககாக
எனறம இ றை வனடம மனறாட வே ணடகறம.


கன றை அறயா பசவல லை . சே யை அறயாத தாயல லை ! நர மனககலததன
தாயாக உளளர. உம மககளாகய எஙகள அ னை வ ரை யம உம அனபக கரஙகளல
வை ததக காததரளம. மே லம கறஸத வை நராகரததவரகளம ,அவ ரை
அறயாதவரகளம, பாவ வழயல வாழபவரகளம மனநதரமப இ றை வ னை அ டை ய
வே ணடககளளம.


ஆரககய அன னை பராரதத னை ….
அரள ம ழை பழயம ஆரககய தா யே …


——✽ ✽ ✽ ✿ ✽ ✽ ✽——


ஆறாம நாள ஜெ பம.

இ றை மககளால பறறபபடம அமல ஆரககய அன னை யே , உமத நகரறற
பகழ னை எடதத ரை கக எவரால இயலம ? மனவான இ றை வன உம
வழயாகவனற உலகறக மடபளததார. எனறம கனன மை ககப பழதனற
கடவளன தாயாக வளஙககனறர. உம மை வாழததகனறம.


ஓ ! வணணகததல வறறரககம எஙகள இனப மே . இ றை ஓள யை அளள
வழஙகடம களர நல மே , உண மை வழகாடடம வணம னே , உம கரஙகளல தவழம
அனபக கழந தை யை ஆராததத, உம மை வணஙககறம. இ யே ச எஙகளன
அரசர. நர எஙகளன அரசயாயரககறர; அவர எஙகளன ஆணடவர, நர எஙகளன
மாதாவாயரககறர. வணணக தந தை ககம மனதரககம இ டை யே
நடவராயரககறார கறஸத. உமத தரமகனககம எஙகளககம இ டை யே நர
நடவராக உளளர. இ யே ச பரலக வழயாக இரககறார. நர அதன வாயலாக
உளளர.


ஓ! பே ற பெ றற இஸரா யே ல கலமக ளே , அரளன இரபபட மே , ப டை தத
இ றை வ னை எஙகளன மடபராக ஈன றெ டததர, உலக மே களள மடயாதவ ரை
உமத தரவயறறல தாஙகனர. உயரகளகக உணவடடகறவரகக நர பால ஊடட
வளரததர. இதனாலனற எலலா த லை ம றை களம உம மை ப பே ர டை யாள எனற
வாழததகனறன. உம தர மகனடம எஙகளககாகப பரநத பே சம அவ ரை அனப
செ யத சே வதத வாழ வரமரளம. அவரடம, உமமடம வணணகததல
மடவலலா இனபம டை ய அரளதாரம.


ஆரககய அன னை பராரதத னை ….
அரள ம ழை பழயம ஆரககய தா யே …


——✽ ✽ ✽ ✿ ✽ ✽ ✽——


ஏழாம நாள ஜெ பம.
இரககம மகநத தா யே , எஙகள பாவஙகளன பரடட நர இ யே சவடன
அனபவதத வே த னை எவவளவகடரமானத! அ தை ந னை தத ஆ லை வாய
கரம பெ ன மனமரககனறம.

ஓ! கர ணை க கடவளன கனனத தா யே , நர சநதய கணணர யாவம எஙகளகக
அரடச னை யாகப பாயடடம; எஙகள உளளததல காணபபடம தய
நாடடஙக ளை யெ லலாம அகறற இ றை யன பை வளரககடடம. அனபத தந தை கக
ஏறற பள ளை களாக நாஙகள வாழநதட எஙகளகக ஆசர அரளம.

பரசதத மாதா வே , எலலா ஆபததகளலரநதம எஙக ளை ப பாதகாததரளம.
வே ட னை க கணட பற வை வணண லே பறநத ம றை வத பலவம, பல யை க கணட
பளள மான பதரககள பதஙக ஒளவதபலவம, பாவகளாகய நாஙகள உமத
மாசறற தர இரதயததல அ டை ககலம நாட ஓட வரகறம. எஙக ளை
அரவ ணை தத இ றை வனடம அ ழை ததச செ லல வே ணடகறம.


ஆரககய அன னை பராரதத னை ….
அரள ம ழை பழயம ஆரககய தா யே …


——✽ ✽ ✽ ✿ ✽ ✽ ✽——


எடடாம நாள ஜெ பம.


ஓ! உனனதக கடவளன ஆலய மே , ஞானததன இரபபட மே , நர வாழக, ஆதயல
அழயாத கே தர மரததனால வாககததததப பெ டடகம செ யயபபடட, உளளம
பறமம தஙகத தகடகள பரததபபடடரநதத. அத பனற உமத தர உடல
அழயா மை யை த தரததககளள இ றை வனன மாடச உமமல அணகலனாக
வளஙகறற. உம மை க கணட பரபப டை கறம. இ றை வனகக மக மை உணடாகக
என வாழததகறம.


மாசம, க றை யம , க றை யமலலாத அழகத தரவர வே , மணணக வாழவன
இறதயல வணணகததறக ஏறறககளளபபடட மாதா வே , வழபபககரகளாகய
எஙக ளை மறநதவடாதர. ஒளயான இ றை வனடன ஒனறததளள வணசட ரே .
இரளல வாழம எஙகளகக ஒள யை ப பெ றறத தாரம. உலகம எனற கடல லே
படக பனற எஙகள அறப வாழவ ஆபததனற க ரை சே ரநதட அரளவராக.
சல வை யனடயல, இ யே ச எஙகள அ னை வ ரை யம உம மககளாகக
ஒபப டை ததளளார அனற! அனபத தா யே எஙக ளை ஆதரதத காபபாறறயரள
உம மை மனறாடகறம. இமமணணக வாழவல ஆனமத தய மை யம, உடல
ஆரககயமம பெ றறவரகளாய வணணகததல உமமட என றெ னறம
இ றை வ னை ப பறறட வரமரள வே ணடகறம.


ஆரககய அன னை பராரதத னை ….
அரள ம ழை பழயம ஆரககய தா யே …——✽ ✽ ✽ ✿ ✽ ✽ ✽——


ஒனபதாம நாள ஜெ பம.

ஆரககய அன னை யே ! இ றை வனன தாயான உம மை வாழததகனறம.
இ றை வனன பகழபாடம ப டை பபப பரடகள அ னை ததம உம மை
வாழததமபடயாக அ ழை ககனறம.


கடவளன ப டை பபகக ளே , ஆரககய அன னை யை ப பறறஙகள. வானக
அரச யை ப பகழநத பாடஙகள. இ றை வனன ததரக ளே , ஆரககய அன னை யை ப
பறறஙகள. வானகப ப டை பபகக ளே வணணக அரச யை ப பகழநத பாடஙகள.
வணணகததலளள பனதரக ளே , ஆரககய அன னை யை ப பறறஙகள.
பகல னே , நல வே வணணக அரச யை ப பகழநத பாடஙகள. வானததல
ஒளரகனற வணமனக ளே , ஆரககய அன னை யை ப பறறஙகள. ம ழை யே ,
பன யே வணணக அரச யை ப பகழநத பாடஙகள. வெ ம மை யே , கள ரே ஆரககய
அன னை யை ப பகழநத பாடஙகள. ம லை க ளே , கனறக ளே , பளளததாககக ளே
ஆரககய அன னை யை ப பகழநத பாடஙகள. இர ளே , ஒள யே ஆரககய
அன னை யை வாழததஙகள. மே கஙக ளே , மனனலக ளே அரககய அன னை யை ப
பகழநத பாடஙகள. பமதனல உளள வ ளை சசலக ளே ஆரககய அன னை யை ப
பறறஙகள. ச னை க ளே , ம லை யரவக ளே , நதக ளே ஆரககய அன னை யை ப
பகழநத பாடஙகள. கட லே , கடலவாழ உயரக ளே ஆரககய அன னை யை ப
பறறஙகள. வானததப பற வை க ளே , த ரை வாழ உயரனஙக ளே ஆரககய
அன னை யை ப பகழநத பாடஙகள.


ஆரககயத தா யே பகழபாடம உம மககளன மனறாடடகக ளை அனபடன ஏறறக
களளம. நாஙகள என றெ னறம உம மை எஙகள தாயாக அனப செ யவம.
நாஙகள ஆனம உடல ஆரககயம ந றை நதவரகளாக இ றை வனன அனபல
ந லை தத பனதரகளாக வாழநதட , எஙகளககாக உம தர மை நதன வழயாக
வணணகத தந தை யடம மனறாடவராக.


ஆரககய அன னை பராரதத னை ….
அரள ம ழை பழயம ஆரககய தா யே …


——✽ ✽ ✽ ✿ ✽ ✽ ✽——பனத ஆரககய மாதாவன பராரதத னை


ஆணடவ ரே இரககமாயரம
கறஸத வே இரககமாயரம
ஆணடவ ரே இரககமாயரம
கறஸத வே எஙகள மனறாட டை க கே டடரளம.
கறஸத வே எஙகள மனறாட டை நனறாகக கே டடரளம.


வணணகததலரககற தந தை யாம இ றை வா - எஙகள மே ல இரககமாயரம
உலகத தை மடட சதனாகய இ றை வா - எஙகள மே ல இரககமாயரம
தய ஆவயாகய இ றை வா - எஙகள மே ல இரககமாயரம
தய மை ந றை மவர இ றை வா - எஙகள மே ல இரககமாயரம


ஜெ னமப பாவமலலாமல உறபவதத பனத மர யே - எஙகளககாக
வே ணடககளளம
உலகம ப டை ககபபடமன சர வே சரனால தெ ரநதகளளபபடட பனத ஆரககய
மாதா வே - எஙகளககாக வே ணடககளளம
இனபவனததல ஆதப பெ றறரகக அறவககபபடட பனத ஆரககய மாதா வே
பாவ இர ளை அகறறகற ஞான ஒளயான பனத ஆரககய மாதா வே
வட வெ ளள யெ னற இ றை வாககனரால பறறபபடம பனத ஆரககய மாதா வே


மனககலததகக அரளம ழை பெ றவககம மே கமான பனத ஆரககய மாதா வே
எலலா நன மை த தனததககம பாததரமான பனத ஆரககய மாதா வே
மத பெ ரம தந தை யரால பரசததர எனற அ ழை ககபபடட பனத ஆரககய
மாதா வே
அகஙகாரப பே யன த லை யை மததத பனத ஆரககய மாதா வே
இஸரா யே லரன பதனாற அரசகலஙகளள சறபபறற கலததல உததத பனத
ஆரககய மாதா வே


பே ற பெ றற அனனமமாள, சவககனன தரமகளாய பறநத பனத ஆரககய
மாதா வே
அவரகளன வே ணடதலகளாலம, நற செ யலகளாலம இ றை வனன அனபக
கழந தை யா பறநத பனத ஆரககய மாதா வே
ததர, பனதர அ னை வரககம மே லாக ந றை நத அரள ஒளயட பறநத பனத
ஆரககய மாதா வே
ப டை பபப பரளகள அ னை ததறகம மே லாக இ றை வனகக மக மை யளககப
பறநத பனத ஆரககய மாதா வே
வணணலகம, மணணலகம பறறடம அழகடன பறநத பனத ஆரககய
மாதா வே


கடவளனக டை க ளை யெ லலாம பெ றவககம இ றை கலககழநதான பனத
ஆரககய மாதா வே
நததயமம இ றை வனன தரமன தே ரந தெ டககப பெ றறவளாக வளஙகடம பனத
ஆரககய மாதா வே
தய மை யன வழயல எலலாப பனதரகளககம எடததககாடடாக வளஙகம பனத
ஆரககய மாதா வே
பறபபனபத வணணக ஒளயால சடரவடட பனத ஆரககய மாதா வே
மனககலததன மகழசசயாக வளஙகடம பனத ஆரககய மாதா வே


பறநதவடன வணணகத தந தை ககக காணக கை யாக ஒபபககடககபபடட பனத
ஆரககய மாதா வே
உமத அழகக கே றப மர யெ னனம பதய பெ யர சடடப பெ றற பனத ஆரககய
மாதா வே
எனறம கனனயாக வளஙகம பனத ஆரககய மாதா வே
ஆலயததல அ னை வரககம ஆசர யை யாக நடநத காடடய பனத ஆரககய
மாதா வே
நயறறரன தனபத தை அகறற நலமரளம பனத ஆரககய மாதா வே
உம மை நமபனவரக ளை ஒரபதம கை வடாத பே ரபகாரயான பனத ஆரககய
மாதா வே
பனதரகளன வணணக மட யெ ன வளஙகம பனத ஆரககய மாதா வே


உலகன பாவஙக ளை ப பககம இ றை வனன செ மமற யே - எஙகள பாவஙக ளை
பறததரளம
உலகன பாவஙக ளை ப பககம இ றை வனன செ மமற யே - எஙகள மனறாட டை க
கே டடரளம
உலகன பாவஙக ளை ப பககம இ றை வனன செ மமற யே - எஙகள மே ல
இரககமாயரம


இ றை வன டை ய பனத மாதா வே ! இத உமமடம சரண டை ய ஓட வநதம!
எஙகள அவசரஙகளல நாஙகள வே ணடககளளமபத பாராமகமாயரா தே யம.
ஆசரவதககப பெ றறவளமாய வணணகததறகரயவளமாயரககற நததய
கனன கை யே எலலா ஆபததககளனனறம எஙக ளை ப பாதகாததரளம.

ஒர: இ யே சகறஸதவன வாககறதகளகக நாஙகள தகதயளளவரகள ஆகமபட
எல: இ றை வனன தய அன னை யே எஙகளககாக மனறாடம


செ பபபமாக:

வணணகத தந தை யே , பரசதத கனன கை யாகய பனத மரயா ளை எலலா
அரடக டை களாலம அலஙகரதத, உமத தரககமார னை ப பெ றற அமதடட
வளரககம தாயாக நததயநதடடத தெ ரநதகணட ரே ; அநத உததம தாய
எஙகளககாக மனறாடக கே டகம வணணபபஙக ளை நாஙகள அ டை நத, வற மை
பண பனற தனபஙகளனனற பாதகாககபபடவமாக. அததாயன வழயாக
ஆரககயமம மகழசசயம பெ றறவரகளாய தய மை யன வழ நடநத வணணக
மட யை ப பெ றறககளள அரளகரநதரளம, எஙகள ஆணடவராகய
கறஸதவன வழயாக உம மை மனறாடகறம. - ஆ மெ ன.
——✽ ✽ ✽ ✿ ✽ ✽ ✽

Holydivine